OCC Salo Vooren

Salo vd Vooren

Maritime consultant

 

 

Research • Innovation • Design

Green Future & Blue Oceans

 

 

 

 

 

 

Nye produkter, materialer og tekniske løsninger utvikles hvert år. Noen av disse innovasjonene kan vise seg nyttige hvis de implementeres i maritim industri. Det er også stadig endringer i markedet som vil kreve tilpasninger. Dette kan være i form av produktetterspørsel, driftsregler, miljøkrav og lignende. Det er i denne sammenheng en fordel å være proaktiv for å kunne møte fremtidige utfordringer på best mulig måte. Vi jobber aktivt for å identifisere element som har forbedringspotensial. Relevant informasjon innhentes, behandles og gir grunnlag for utvikling av nye design. Vår filosofi er å kombinere praktisk erfaring og relevant kompetanse for finne anvendelige løsninger.

 

 

 

 

 

 

New products, materials and technical solutions are developed every year. Some of these innovations may prove useful if implemented in the maritime industry. There are also changes in the market that in return will require adjustments. This may be product demand, operating rules, environmental requirements and more. In this context, it is an advantage to be proactive in order to meet future challenges in the best possible way. We are actively working to identify elements that have potential for improvement. Relevant information is obtained, processed and provides the basis for the development of new designs. Our philosophy is to combine practical experience and relevant competence for finding customized solutions.

 

 

 

 

Aktiviteter / Activities

Hydrodynamic hull / Hydrodynamiske skrog

Completed/Fullført

Aquacultur Algea / Havbruk tare

Initiated/Påbegynt

Planing hull / Planerende skrog

Planed/planlagt

Aguaculture Molluscs / Havbruk bløtdyr

Initiated/Påbegynt

Aquaculture Mussels / Havbruk skalldyr

Planed/planlagt